Statement MoJ

Statement

Komunikat w sprawie organizacji pracy sądów

12.03.2020

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie obywateli w sądach od 13 do 31 marca 2020 r. Terminy rozpraw w trybie pilnym zostaną przesunięte. Zalecenie ograniczenia przesłuchań sądowych do najpilniejszych wynika z dzisiejszej wideokonferencji prezesów sądów apelacyjnych z udziałem Anny Dalkowskiej i Michała Wójcika, wiceministrów sprawiedliwości.

Zalecenie dotyczące odroczenia rozprawy sądowej wynika z konieczności podjęcia specjalnych środków ostrożności ze względu na zagrożenie epidemią koronawirusa. Wniosek o podjęcie tego rodzaju środków został złożony w Ministerstwie Sprawiedliwości przez Głównego Inspektora Sanitarnego. W związku z sytuacją epidemiologiczną wynikającą z rozprzestrzeniania się koronawirusa zalecił rozważenie możliwości zmiany organizacji pracy sądów każdego szczebla i reorganizacji sposobu prowadzenia rozpraw sądowych, aby w miarę możliwości ograniczyć niezbędny minimalny zakres bezpośrednich kontaktów pracowników wymiaru sprawiedliwości z innymi osobami (np. pozwanymi, świadkami, ekspertami).

Podczas wideokonferencji zalecenia te uznano za uzasadnione. Jednak szczególne decyzje dotyczące możliwości przesunięcia terminów rozpraw będą podejmowane wyłącznie przez sędziów i prezesów sądów, zgodnie z zasadą bezstronności sędziów i niezawisłości sądów.

W związku z czasowym ograniczeniem rozpraw Ministerstwo Sprawiedliwości przedłożyło prezesom apelacji i sądom rejonowym wykaz pilnych spraw zalecanych do rozpatrzenia w trybie pilnym oraz w celu wykluczenia z nakazów dotyczących odwołania rozpraw i sesji z udziałem stron .

Lista obejmuje następujące kategorie przypadków:

  1. sprawy dotyczące zastosowania i przedłużenia tymczasowego aresztowania, sprawy, w których przyjęto środek ochronny w postaci pobytu w zakładzie psychiatrycznym, sprawy rozpatrywane w trybie przyspieszonym, sprawy, w których termin przedawnienia dla ścigania lub okres przedawnienia dla wykonania wyrok ma zostać wydany, sprawy dotyczące zastosowania aresztu w postaci umieszczenia cudzoziemca w strzeżonym ośrodku lub aresztu dla cudzoziemców, sprawy, w których orzeczono karę pozbawienia wolności lub inną karę lub środek przymusu skutkujący zatrzymaniem, jeżeli sąd decyzja dotyczy zwolnienia zatrzymanego z zakładu karnego lub aresztu karnego lub jest niezbędna do wyegzekwowania takiej kary lub środka przymusu w tej instytucji lub areszcie;
  2. sprawy o zabranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej na utrzymaniu, wymagające wydania orzeczenia na podstawie art. 569 ust. 2 polskiego kodeksu postępowania cywilnego, sprawy, o których mowa w polskiej ustawie o zdrowiu psychicznym, sprawy dotyczące umieszczenia nieletniego w schronisko dla nieletnich, sprawy, w których nieletni został umieszczony w schronisku dla nieletnich oraz sprawy dotyczące umieszczenia małoletniego cudzoziemca w ośrodku wychowawczym, a także działania z zakresu postępowania egzekucyjnego i sprawy dotyczące rozpatrywania wniosków o ustanowienie kuratora sądowego w celu reprezentować interesy małoletnich w postępowaniu przed sądem lub innym organem sądowym;
  3. sprawy, o których mowa w polskiej ustawie o postępowaniu w sprawie osób z zaburzeniami psychicznymi stanowiącymi zagrożenie dla życia, zdrowia lub wolności seksualnej człowieka;
  4. sprawy oparte na wniosku, o którym mowa w art. 11a polskiej ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
  5. sprawy związane z wykonaniem europejskiego nakazu aresztowania (ENA);
  6. przesłuchanie osoby w celu zabezpieczenia dowodów lub w przypadku której istnieje ryzyko, że przesłuchanie nie będzie możliwe

 

Co ważne, w zależności od potrzeb i pilności prezesi sądów mogą podejmować decyzje w zakresie innych spraw, które wymagają rozpoznania. Ministerstwo Sprawiedliwości zwróciło się do wszystkich sądów powszechnych w Polsce z wnioskiem o umieszczenie informacji na temat kategorii spraw pilnych na swoich stronach internetowych.

Czwartkowa wideokonferencja jest kolejną tego rodzaju konsultacją poświęconą środkom podejmowanym w instytucjach związanych z wymiarem sprawiedliwości, mającym na celu ochronę przed rozprzestrzenianiem się koronawirusa Sars-Cov-2.

W sądach, instytucjach penitencjarnych i prokuraturach procedury zapobiegawcze, w tym zwiększona higiena, ograniczenie kontaktów z osobami powracającymi z regionów dotkniętych koronawirusem, ochrona zdrowia pracowników, więźniów i gości. Przesłuchania świadków odbywają się za pomocą wideo, udział w przesłuchaniach jest ograniczony i stosowana jest telepraca. W budynkach sądowych dostępne są środki dezynfekujące i zaleca się mierzenie temperatury klientów. Ograniczenie kontaktów i odpowiedzialne przekazywanie informacji o kręgu zagrożeń jest bardzo ważnym sposobem przeciwdziałania epidemii, wdrażanym we wszystkich instytucjach wymiaru sprawiedliwości.

W związku z sytuacją epidemiologiczną prosimy wszystkich klientów sądowych w Polsce, aby na bieżąco śledzili komunikaty publikowane na stronach internetowych sądów rejonowych, regionalnych, odwoławczych i administracyjnych, dotyczące organizacji pracy tych instytucji oraz aby kontaktowali się bezpośrednio z tym sądem rejestry w pilnych sprawach.

from:

Urząd Komunikacji i Promocji

Ministerstwo Sprawiedliwości