Statement MS

Statement

ETS stwierdził, że wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez polskich sędziów jest niedopuszczalny

26.03.2020

Europejski Trybunał Sprawiedliwości (ETS) podzielił opinię Polski, popartą przez Komisję Europejską i rzecznika generalnego ETS, że wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym są niedopuszczalne. Dziś TSUE (26 marca 2020 r.) Orzekł, że dwa takie wnioski, które dotyczyły polskich przepisów z 2017 r., Regulowały postępowanie dyscyplinarne przeciwko sędziom. Sędziowie Igor Tuleya i Ewa Maciejewska złożyli wnioski do ETS.

Ministerstwo Sprawiedliwości z zadowoleniem przyjmuje decyzję ETS, która jest zgodna z opinią Prokuratora Krajowego i Ministerstwa Sprawiedliwości. Niedopuszczalne wnioski sędziów miały negatywny wpływ na polski system sądowy. Należy podkreślić, że przekazanie pytania do ETS doprowadziło do przedłużenia toczących się postępowań sądowych w Polsce, co wpłynęło na strony postępowania. Naruszono prawa obywateli, którzy pojawili się przed sądem i którzy musieli dłużej czekać na decyzję w procesie ze względu na pytania zadawane przez sędziów.

TSUE wskazał, że spory w postępowaniu przed sądami krajowymi, do których odnoszą się skargi, nie mają związku z prawem Unii, co powoduje, że skargi są niedopuszczalne. Sędziowie TSUE dodali, że chociaż pytania dotyczące interpretacji przepisów proceduralnych prawa Unii, z których sąd krajowy musiał skorzystać w celu wydania wyroku, były dopuszczalne, pytania prejudycjalne dotyczące powiązanych spraw dotyczyły nie są taką sytuacją.

Szczególnie ważne jest to, że pytania zadawane przez polskich sędziów mają charakter ogólny, dlatego też wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym należy również uznać za niedopuszczalne z tego powodu.

ETS orzekł w sprawie dopuszczalności dwóch wniosków o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym (wyrok w powiązanych sprawach C-558/18 i C-563/18). W związku z tym ETS przypomniał we wstępie, że zgodnie z art. 267 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej orzeczenie w trybie prejudycjalnym musi być „konieczne”, aby sąd odsyłający mógł „rozstrzygnąć” w danej sprawie. Powyższe procesy dotyczyły sporu między Gminą Łowicz a Skarbem Państwa o prawo do wypłaty dotacji celowych i postępowania karnego przeciwko trzem osobom oskarżonym o przestępstwa popełnione w latach 2002-2003.

Sędziowie, którzy zadali pytania prejudycjalne, nieprawidłowo wskazali, że postępowanie dyscyplinarne w Polsce stanowi środek dla władz ustawodawczych i wykonawczych w celu wyeliminowania sędziów, których decyzje nie są dla nich odpowiednie, oraz Sądy mają wpływ na orzeczenia wydane w ten sposób. Można zauważyć, że autorzy pytań skierowanych do ETS kierowali się przede wszystkim motywami politycznymi, a nie faktycznymi.

Źródło:

Biuro Komunikacji i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości